Ochrana osobných údajov (GDPR)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Anton Bódi ABAB považuje dodržiavanie zákonných podmienok spracúvania osobných údajov dotknutých osôb za jednu z priorít. Všetky úkony realizované k jednotlivým štádiám procesu spracúvania osobných údajov sa vykonávajú s maximálnym dôrazom na ochranu základných práv dotknutých osôb, predovšetkým na ochranu osobnosti a súkromia a dodržiavania zásad zákonného pracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je:

Obchodné meno: Anton Bódi ABAB

Sídlo: Cabajská 10, 949 01 Nitra

IČO: 30893623

DIČ: 1020400491

Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada, kontaktné údaje:

email: abab@abab.sk

korešpondenčná adresa: adresa sídla firmy


Vaše osobné údaje získavame:

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

 • získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vaši prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webstránke.
 • v prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. záujemcu o náš tovar alebo služby
 • fakturácia a ekonomické náležitosti

Newsletter

Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenia sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii
 • právo na nápravu - prijímane primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii
 • právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním
 • právo na obmedzenie spracovania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môže byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať
 • právo na prenosnosť údajov - týka sa osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán
 • právo namietať- máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napr. osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
 • právo odvolať súhlas - vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov (napr. fotografia)
 • právo podať sťažnosť

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nadstaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Záver:

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej toto žiadosť.